กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมคิด สาสุข
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวมะลิวรรณ ดิษฐใจ
ครูอัตราจ้าง