คณะผู้บริหาร

นางจันทนา ดวงมาลัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน