กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเรืองนนท์ นักฟ้อน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

เกรียงไกร วรีวัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นายอุดม วัดมณี
ครู คศ.1

นายรุ่งรัตน์ วนิสันต์
พนักงานราชการ

นางสุกัญญา นรินทรางกูร
พนักงานราชการ