กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเรืองนนท์ นักฟ้อน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายอุดม วัดมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุกัญญา นรินทรางกูร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4