กลุ่มการศึกษาพิเศษ

นายนนทสิทธิ์ ตู้จินดา
ครูการศึกษาพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางพรพรรณ เมฆอร่าม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววาสนา ใครวิเชียร