กลุ่มการศึกษาพิเศษ

ทัศนีย์ เฉลิมศักดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ

สุกัญญา แตงน้อย
พนักงานราชการ

สายพิณ ทองสอาด

นางสาววาสนา ใครวิเชียร