กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุจินดา โพธา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณรงค์ นุพินรัมย์