กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปุณพิชญ์นาฏ มณฑล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์