กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนันทกัญ ชัยเวทยกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทนา ดวงมาลัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุมลทิพย์ เพิ่มพูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1