กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนันทกัญ ชัยเวทยกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0633766446

นางจันทนา ดวงมาลัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0894123198