กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาณี โพธิ์ถวิล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐธิดา ปิติควร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอัมพาพร ยิ่งเชิดดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1