กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาณี โพธิ์ถวิล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1