ปฐมวัย

นางสาวณัฐกุล ดวงแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวน้องหญิง ช้างพลาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวปานทิพย์ มุขแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1