ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทนา ดวงมาลัย
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :