หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนวัดช่างเหล็กเปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 2 ระดับ ดังนี้

1. ระดับปฐมวัย ชั้น อนุบาล 1-3

2. ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6