พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

       1.จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีปัญญา
          มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

       2.ส่งเสริม  และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม
          มีสุนทรียภาพและจิตใจ ที่เหมาะสม

       3.สนับสนุนใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน