พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

       1.จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีปัญญา มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 2.ส่งเสริม  และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุนทรียภาพและจิตใจ ที่เหมาะสม

       2.สนับสนุนใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน