วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสุนทรียะ และจิตใจสาธารณะ