วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก

 

" จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสุนทรียะ และจิตใจสาธารณะ "