ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก    ตั้งอยู่เลขที่  163  แขวงคลองชักพระ   เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร    เป็นโรงเรียนของรัฐบาล  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เดิมตั้งอยู่ที่วัดมณฑป   แต่เนื่องด้วยสถานที่คับแคบและการคมนาคมไม่สะดวก   ทางราชการจึงย้ายมาอยู่ที่วัดช่างเหล็ก  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2450

                                ต่อมาปี พ.ศ. 2503  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาขึ้น 

จึงได้ประธานในวันที่  1  ตุลาคม  2516    ได้โอนโรงเรียนจากศึกษาจังหวัด  ไปสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาส่วนกลาง   กองการประถมศึกษากรมสามัญศึกษา

                                ปีการศึกษา  2521    กระทรวงศึกษาธิการ   ได้แจ้งให้โรงเรียนวัดช่างเหล็กเปิดสอนในระดับประถมศึกษาตามเดิม    โรงเรียนจึงยุบชั้นมัธยมศึกษา  โดยส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไปศึกษา            ที่โรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          ใหม่  จำนวน   2   ห้องเรียน   และเปิดรับเด็กเล็กอีก  1  ห้องเรียน  ต่อมาวันที่  1  ตุลาคม  2523                   ได้มีพระราชบัญญัติให้โอนโรงเรียนวัดช่างเหล็ก  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ   ขึ้นตรงกับสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  หรือเรียกย่อๆว่า สป.กทม.

                                ในปีงบประมาณ  2530  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบรัตนโกสินทร์สมโภชน์เป็นอาคาร 4  ชั้น  มี  20  ห้องเรียน  1  ห้องกิจกรรม  (ห้องประชุมใหญ่)  ราคา  5,740,000  บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   เพื่อทดแทนอาคารทั้งสองหลังที่ชำรุดทรุดโทรม  โดยรื้ออาคารเรียนแบบ  017  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม 2530    วันที่  5  พฤศจิกายน  2531  โดยนิมนต์พระอาจารย์สวง  รักษาการเจ้าอาวาสวัดช่างเหล็ก   มานำขึ้นอาคารใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล

                                ปีพ.ศ.  2537  ผู้ปกครองในชุมชนวัดช่างเหล็ก – เรไร  ซึ่งมีบุตรหลานอยู่ในวัย  3  ขวบ  จำนวนมากประกอบกับผู้ปกครองส่วนมากมีฐานะยากจน  ต้องการออกไปทำงานนอกบ้านแต่มีปัญหาในการเลี้ยงดูบุตร  คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  จึงขอให้โรงเรียนทดลองเปิดสอนชั้นอนุบาล 

3  ขวบ  (ซึ่งในขณะนั้นมีโรงเรียนอนุบาลสามเสน  และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเปิดทำการสอน    อยู่แล้ว) เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อมและเป็นการช่วยเหลือชุมชนวัดช่างเหล็ก-เรไร  ด้วยจึงได้เปิด        ชั้นอนุบาล  3  ขวบขึ้น

                                ในปี พ.ศ. 2549  มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับโรงเรียนวัดช่างเหล็ก  ดังนี้

                                                -     ได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  ครั้งที่  1 

                                                       เมื่อวันที่  20 -  21  มกราคม   2546  แต่ในครั้งนั้นยังไม่ได้แยกการประเมิน

                                                       ระดับอนุบาล และประถมศึกษา

-                   รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2549   โดยมีการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องคณิตศาสตร์   ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องศิลปะ  ห้องนาฏศิลป์  ห้องดนตรี  และการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย   แบบศูนย์การเรียนรู้

-                   ได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 

                                                        17 – 19  กรกฎาคม  2549  แต่ในครั้งนี้ได้แยกการประเมินระดับอนุบาลและ

                                                        ประถมศึกษา

                                                -      ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนสหกรณ์ดีเด่น  ในปีการศึกษา 2552

                                                -      ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีผลการประเมินอยู่

                                                        ในระดับดี

-                   ได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)  ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  

      13- 15 มิถุนายน  2554 

-                   ในปี  2553  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๓ ในการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารโรงเรียน

-                   ในปี  2554  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิชาการห้องนาฏศิลป์และห้องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

-                    ในปี 2555  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำครูและห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนอนุบาลและห้องวิชาการ)

-                   ในปีงบประมาณ 2556  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องวิชาการ (ห้องศิลปะ) และปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนและทาสีรวมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนในฝัน

-                   โรงเรียนได้ผ่านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

                                ปัจจุบัน   โรงเรียนวัดช่างเหล็ก  เปิดทำการสอนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  3  ขวบ           ชั้นอนุบาล 1-2    และชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   และจากอดีตถึงปัจจุบัน  มีผู้บริหารโรงเรียนนอกจากรองอำมาตย์ตรีขุนประพุทธ  บัตรสารแล้ว  ทำเนียบผู้บริหารได้หายไปช่วงหนึ่งจนกระทั่งมาถึงผู้บริหารดังนี้

                        พ.ศ.2503 – 2517       นางสาวลออ     สุนทรเกตุ  

                        พ.ศ. 2517  -  2529    นางสาวมณีกุล  นาควิทย์

                        พ.ศ.2529 – 2531       นายสำราญ        เจริญพักตร์

                        พ.ศ. 2531 – 2537     นายบุญธรรม   แก้วสาร

                        พ.ศ.2537  - 2538       นายประเสริฐ     นิตย์มี        

                        พ.ศ. 2538 – 2543      นายสมาน  ชื่นอิ่ม

                        พ.ศ.2543  - 2548      นางลมัยพร    แหล่งหล้า    

                        พ.ศ. 2548  - 2549     นางรำไพ  คุ้มแก้ว  รก.ผอ.รร.

                        พ.ศ.2549  - 2551      นางเมตตา   ศิริรัตน์                    

                        พ.ศ. 2551 –  2557  นายเฉลิมพงษ์  ถนอมรัตน์

                       พ.ศ. 2557 -  2559  นางสุรดา  ไชยสงคราม

                       พ.ศ. 2559 - 2564  นายวัฒนธรรม  ระยับศรี
      

                       พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน  นางจันทนา  ดวงมาลัย (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ)