ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
17
16
33
1
อบ.1
10
10
20
1
อบ.2
11
6
17
1
รวม อบ.
38
32
70
3
ป.1
9
10
19
1
ป.2
23
9
32
1
ป.3
16
8
24
1
ป.4
17
11
28
1
ป.5
15
9
24
1
ป.6
20
13
33
1
รวมประถม
100
60
160
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
92
230
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561